Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JOBIREX.PL

JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 11/3, 25-613 Kielce, o kapitale zakładowym 1000 PLN NIP:6572800816 podaje niniejszym Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego jobirex.pl (zwany dalej "Regulaminem").

1.Definicje

Określenia, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, jak również wszelkie inne dokumenty odnoszące się do jego przedmiotu, mają następujące znaczenie

1. Sprzedawca – oznacza, JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 11/3, 25-613 Kielce, o kapitale zakładowym 1000 PLN NIP:6572800816 , będącą twórcą oraz właścicielem praw do Sklepu Internetowego, o którym mowa w pkt 1.1.5, uprawnionym do dysponowania jego zasobami.

2. Administrator Danych Osobowych – oznacza, JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 11/3, 25-613 Kielce, o kapitale zakładowym 1000 PLN NIP:6572800816, która jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

3. Klient (Użytkownik) – konsument dokonujący zakupu w sklepie internetowym jobirex.pl

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

5. Stały Klient – Klient dokonujący zakupu Produktów, o których mowa w pkt 1.1.9 Regulaminu, w Sklepie Internetowym, o którym mowa w pkt 1.1.6 poniżej, przynajmniej dwa razy w miesiącu.

6. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej jobirex.pl.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

8. Strona Internetowa – strona internetowa jobirex.pl, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy.

9. Produkty – oznacza rzeczy ruchome prezentowane na Stronie Internetowej wchodzące w skład asortymentu Sklepu Internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie określone w pkt 1.1.10 poniżej.

10. Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu Produktów, prezentowanych na Stronie Internetowej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

11. Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, w tym historia Zamówień, prowadzone dla Użytkownika przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (Login), do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu dokonanie Zamówienia w Sklepie Internetowym, sprawdzanie statusu danego Zamówienia oraz bieżących informacji dotyczących wysyłki Produktów.

12. Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, umożliwiający Klientowi dostęp do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz do Konta Klienta. Hasło składa się minimum z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Klient powinien zmieniać hasło nie rzadziej niż raz na 30 dni.

13. Login – oznacza ustalone przez Klienta indywidualizujące go oznaczenie, składające się z ciągu nie więcej niż trzydziestu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, np. adres e-mail.

14. Rejestracja – oznacza procedurę zakładania Konta Klienta, polegającą na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza online, znajdującego się na Stronie Internetowej, poprzez podanie jego danych osobowych („Formularz Rejestracji”). Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

15. Zakup bez Rejestracji - usługa Sklepu Internetowego dostępna na Stronie Internetowej za pomocą której Klient nie posiadający Konta, może dokonać jednorazowego zakupu Produktów.

16. Formularz Zamówienia – formularz online, znajdujący się na Stronie Internetowej, w którym Klient w celu dokonania Zakupu bez Rejestracji wpisuje dane, niezbędne do realizacji Zamówienia i wysyłki Produktów, będących przedmiotem Zamówienia.

17. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w Regulaminie.

18. Akceptacja Zamówienia - jest to oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia złożonego Sprzedawcy przez Klienta w postaci wyraźnego potwierdzenia przyjęcia (akceptacji) Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

19. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Produktów określonych w Umowie Sprzedaży, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej (kuriera lub innej firmy wyznaczonej przez Sprzedawcę).

20. Dostawca Jobirex – oznacza pracownika firmy zewnętrznej, o której mowa w punkcie 1.1.19, który dostarcza Produkty określone w Umowie Sprzedaży na adres wskazany przez Klienta.

21. Dokument Dostawy – oznacza dokument wydawany przez Dostawców Jobirex Klientowi podczas odbioru Produktów, zawierający dane o nazwie zamówionego Produktu, cenę brutto, stawkę VAT, gramaturę lub pojemność i ilość zamówionego Produktu oraz łączną wartość Zamówienia.

22. Dział Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu 500837309, e-mail: kupowanietanie1@gmail.com

23. System Teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

24. Potwierdzenie Danych – wiadomość automatycznie wygenerowana przez System Teleinformatyczny oraz przesłana do Klienta na podany przez niego adres e-mail po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

25. Dane Osobowe – dane osobowe Klienta, obejmujące imię i nazwisko Klienta, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer NIP

2. Postanowienia wstępne

1. Sklep Internetowy jobirex.pl prowadzony jest przez JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 11/3, 25-613 Kielce, o kapitale zakładowym 1000 PLN NIP:6572800816

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego jobirex.pl za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem jobirex.pl.

3. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania ze Sklepu Internetowego.

5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013.1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności, zmierzających do skorzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu Internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.

7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na Stronie internetowej Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

3. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia na podstawie kodu pocztowego Klienta, który nie należy do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamieszczone na Stronie Internetowej informacje o Produktach, takie jak: opis, zastosowanie, pojemność, waga i inne, pochodzą od Sprzedawcy. Zdjęcia Produktów umieszczane są na Stronie Internetowej służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Produktów. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby podane przez niego informacje o Produkcie były prawidłowe i aktualne. Przed użyciem Produktu Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Produktu.

4. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich oraz nie zawierają informacji na temat kosztów Dostawy.

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy przedmiotu Zamówienia oraz formy płatności.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych Produktów, kosztów Dostawy oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Data wejścia w życie ww. zmian zostanie podana na Stronie Internetowej, a w razie braku takiej informacji, jest tożsama z datą publikacji zmiany na Stronie Internetowej.

8. Stali Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w Sklepie Internetowym Produkty. Zasady przyznawania zniżek i ulg publikowane są na Stronie Internetowej.

9. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta oświadczenia o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę, tj. w chwili Akceptacji Zamówienia.

10. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

11. Sprzedawca może wprowadzać ograniczenia ilościowe w zakupie niektórych Produktów oraz uzależniać je od wartości Zamówienia Klienta.

12. Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

4. Wymagania techniczne

1. Do prawidłowego działania sklepu wymagany jest dostęp do Internetu oraz najnowsza wersja jednej z przeglądarek:

·         Mozilla Firefox

·         Google Chrome

·         Microsoft Edge

·         Opera

·         Safari

2.       W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

5. Rejestracja

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. Samodzielne składanie Zamówień przez Klienta na Produkty może nastąpić po dokonaniu Rejestracji, bądź bez Rejestracji na zasadach określonych w pkt. 5.9 Regulaminu.

2. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracyjny zgodnie z pkt. 5.3 – 5.4. poniżej. Rejestracja może zostać dokonana przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3.W trakcie Rejestracji Klient:

·wypełnia lub potwierdza wszystkie pola oznaczone gwiazdką „*”, w szczególności dane dotyczące imienia i nazwiska Klienta, numeru NIP Klienta, numeru telefonu, prywatnego adresu e-mail oraz adresu zamieszkania.

· ustala swój indywidualny Login i Hasło

· powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin;

4. Wypełniając Formularz Rejestracji Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta.

5. Rejestracja zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę niezwłocznie za pośrednictwem poczty e-mail, co będzie równoznaczne z utworzeniem Konta Klienta.

6. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania Loginu oraz Hasła podanych przy Rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy Rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta (zakładka „Moje konto” ).

8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

9. Klient może dokonać Zakupu bez Rejestracji. W tym celu przy zatwierdzaniu Zamówienia należy wybrać opcję „Zamów bez rejestracji” i wypełnić Formularz Zamówienia, a także podjąć inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Zakup bez Rejestracji nie tworzy Konta Klienta, co pozbawia Użytkownika możliwości skorzystania z funkcji z nim związanych, opisanych w pkt 1.1.10 Regulaminu.

10. Rejestracja i Zakup bez Rejestracji są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6. Zamówienie

1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest prawidłowe dokonanie Rejestracji albo spełnienie warunków Zakupu bez Rejestracji, zgodnie z pkt 5.9 Regulaminu.

2. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. Po wybraniu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku, w którym zapisywana jest lista wybranych przez niego Produktów. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość wglądu i wprowadzania zmian na liście wybranych przez niego Produktów, na bieżąco również może kontrolować wartość Zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient zobowiązany jest potwierdzić wolę złożenia Zamówienia, wedle swojego wyboru:

· dokonując Rejestracji i wykonując kolejno wskazane przez System Teleinformatyczny czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, bądź

· w trybie Zakupu bez Rejestracji opisanym w pkt 5.9 Regulaminu.

3. Formularz Rejestracji oraz Formularz Zamówienia wypełnione w całości bądź w części błędnie, zawierające dane niezgodne z prawdą bądź w inny sposób wprowadzające Sprzedawcę w błąd, mogą spowodować odrzucenie Zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień publikowane będą na Stronie Internetowej.

5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje wskutek prawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta oraz dokonanego przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia.

7. Potwierdzenie Zamówienia zostanie przesłana na podany przez Klienta adres e-mail po dokonaniu przez Sprzedawcę weryfikacji stanu dostępności Produktów w magazynie Sklepu Internetowego. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta Zamówienia.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku Potwierdzenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na Stronie Internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Produktu, Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez Klienta przedpłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

9. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim Zamówieniu do czasu rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia i przygotowania Produktu do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy.

10. Klient może anulować Zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do czasu rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia i przygotowania Produktu do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy. Powyższe nie narusza postanowień o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

7. Płatności

1. Klient ma możliwość dokonania płatności za Produkty określone w Zamówieniu za pomocą płatności przelewem on-line poprzez PayU.

2. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od Akceptacji Zamówienia, oznaczać będzie rezygnację przez Klienta ze złożonego Zamówienia.

8. Dostawa

1. Termin realizacji Dostawy uzależniony jest od zadeklarowanej preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym.

2. Dostawy za pośrednictwem Dostawcy Jobirex, realizowane są wyłącznie w dni robocze. Widnieje na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych ( max. 2 dni robocze ).

3. W zależności od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia. Klient upoważnia JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

5. W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktów objętych Dostawą w razie dwukrotnej podjętej próby dokonania Dostawy, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie miesiąca od ostatniej próby Dostawy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy Akceptacji Zamówienia przy kolejnych Zamówieniach złożonych przez Klienta, który wyczerpał przesłanki z pkt 8.5 powyżej.

7. Dostawca Jobirex, zostawia Produkty objęte Dostawą Klientowi lub osobie upoważnionej przez Klienta, znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta.

8. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika Dostawcy Jobirex dostarczony Produkt jest zgodny ze złożonym Zamówieniem.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego w trakcie składania Zamówienia adresem Dostawy we wskazanym czasie, Dostawca podejmie próbę kontaktu z Klientem poprzez SMS lub telefonicznie. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu Dostawy, Produkt zostanie dostarczony Klientowi w terminie późniejszym. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Klientem, pracownik Dostawcy Jobirex, pozostawi awizo. Dostawca Jobirex, podejmie dwukrotną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawca spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Produktów objętych Dostawą. W takim wypadku Klient zostanie obciążony kosztem dodatkowej opłaty, w identycznej wysokości jak przy pierwszej wysyłce Produktów objętych Dostawą.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas Dostawy lub brak Dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu Dostawy

9. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 11/3, 25-613 Kielce lub na adres e-mail: kupowanietanie1@gmail.com. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wysłanego do niego drogą elektroniczną prześle Klientowi na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, poza kosztami dostawy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, takie jak koszt dostawy Produktu do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy. Produkt powinien być zwrócony na adres: JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 11/3, 25-613 Kielce

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

9. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów

·         świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

·         w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

·         w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

·         w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia

·         w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

·         w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

·         w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

·         Postanowienia, dotyczące Klienta zawarte w niniejszym rozdz. 9 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Rękojmia i Gwarancja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada w sytuacji gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w zakresie określonym w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

·         pisemnie na adres:JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 11/3, 25-613 Kielce;

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kupowanietanie1@gmail.com; Klient może ale nie musi składając reklamację korzystać z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

·         złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

·         żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).

5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres: JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 11/3, 25-613 Kielce. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

10. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkty (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Produkcie, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy realizować wg warunków zamieszczonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

11. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

12. Zawarte w niniejszym rozdz. 10 postanowienia, dotyczące Klienta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11.Rabaty i akcje promocyjne

1. Sprzedawca może udzielać rabatów i organizować akcje promocyjne na dostępne w Sklepie Internetowym Produkty. Zasady udzielania rabatów oraz organizowania akcji promocyjnych będą każdorazowo publikowane na Stronie Internetowej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz rabatów na Stronie Internetowej bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z pkt 3.7 Regulaminu.

12.Prawa autorskie

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Stronie Internetowej jest zabronione.

3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie Internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

13.Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 11/3, 25-613 Kielce, jobirex.pl

2. Dane osobowe są przetwarzanie w celu wykonania umowy tj. rejestracji i prowadzenia konta w sklepie internetowym Jobirex, w tym też obsługi i rozliczenia zamówienia (art. 6 ust 1 lit. b RODO) oraz realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta oraz przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi) a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W stosownych przypadkach odbiorcami danych są biura rachunkowe, podwykonawcy techniczni serwisu, banki, podmioty realizujące płatności czy firmy kurierskie.

6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Osobie, która wyraziła zgodę na otrzymywanie odJOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 11/3, 25-613 Kielce wiadomości o nowych produktach, wydarzeniach branżowych oraz o działaniach promocyjnych na wskazany adres email przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym celach marketingowych.

14.Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

·         możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

·         wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;

·         zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów.

·         Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

2. Jednocześnie informujemy, że postępowanie opisane w pkt 14.1. powyżej ma charakter dobrowolny i obie strony (Klient i Sprzedawca) muszą wyrazić na nie zgodę.

3. Klient dokonujący zakupu towarów jako konsument, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem w sprawie ODR”.

4. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę, pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr. Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

5. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: kupowanietanie1@gmail.com

15.Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu

2. Niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać w momencie wejścia w życie nowego Regulaminu, zgodnie z pkt 15.1.2 poniżej, z zastrzeżeniem, że Umowy Sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu podlegają zasadom dotychczasowym.

3. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od momentu udostępnienia Regulaminu na Stronie Internetowej. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta na 14 dni przed jej planowanym wejściem w życie. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu gdy nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż online Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach jobirex.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Produktem oferowanym przez Sprzedawcę w ramach jobirex.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów Sprzedaży.

7. Aktualny Regulamin znajduje się na Stronie Internetowej sklepu internetowego www.jobirex.pl i na każde żądanie Klienta może być mu bezpłatnie dostarczony drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mailowy.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2023 r.

Załączniki

Załącznik numer 1 : https://jobirex.pl/client/loginorcreate/newclientaccount/

Załącznik numer 2 : https://jobirex.pl/formularz-odstapienia-od-umowy,1006,pl.html

Załącznik numer 3 : https://jobirex.pl/formularz-reklamacyjny,1011,pl.html