Formularz Reklamacyjny

Miejscowość, data                                                           

Do:

JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT

ul. Jagiellońska 11/3

25-613 Kielce

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar i dostarczony w dniu ……jest wadliwy. Wada polega na ……………………………………………………………………………..

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

• nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

                                                                Z poważaniem